સુરત મહાનગરપાલિકા बहुजनहिताय बहुजनसुखाय सूरत महानगरपालिका
Surat Municipal Corporation

List of Current Apprentice Recruitment(s) (2022-2023)

Important Note: apprenticeshipindia.org પોર્ટલ ઉપર એપ્રેન્ટીસ તરીકે રજીસ્ટ્રેશન કર્યા બાદ કમ્પ્લીટ કરેલ એપ્રેન્ટીસ પ્રોફાઇલની પ્રિન્ટ અરજી પત્રક સાથે જોડેલ ન હોય તેવા ઉમેદવારોની અરજી રદ થવા પાત્ર રહેશે.
#Post NameTotal PostValid From DateValid Upto DateInterview DateExam Date 
No record found.