સુરત મહાનગરપાલિકા बहुजनहिताय बहुजनसुखाय सूरत महानगरपालिका
Surat Municipal Corporation

List of Current Apprentice Recruitment(s) (2023-2024)

IMPORTANT NOTE - apprenticeshipindia.gov.in પોર્ટલ ઉપર Candidate રજીસ્ટ્રેશન કરી e-KYC અપડેટ કરી પ્રોફાઈલ ની વિગત અપડેટ કર્યા બાદ જ અરજી કરવી ....
#Post NameTotal PostValid From DateValid Upto DateInterview DateExam Date 
No record found.