Skip to main content

Recruitment

Jobs opening at Surat Municipal Corporation:
  • ડાયમંડ રીસર્ચ એન્ડ મર્કન્ટાઇલ સીટી લીમીટેડ માટે કંપની સેક્રેટરી, ડેપ્યુટી જનરલ મેનેજર(પ્લાનીંગ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ) અને ડેપ્યુટી જનરલ મેનેજર(ઇન્ફ્રાસ્ટ્રકચર) ની ખાલી જગ્યાઓ માટે તદ્દન હંગામી ધોરણે માસિક ઉચ્ચક અવેજથી ૧૧ માસના કરારથી ભરવા માટે નિયત લાયકાત અને ઇચ્છા ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી નિયત અરજી ફોર્મમાં તા.૧પ/૦૬/ર૦૧૭ ના રોજ સાંજે પ-૦૦ કલાક સુધીમા મળી રહે તે રીતે અરજીઓ મંગાવવા બાબત. (નં.પીઆરઓ/૧ર૦/ર૦૧૭-ર૦૧૮)

    No of post(s):3 | Last date of application submission:15/06/2017 | Remaining Day(s): 20 day(s)